ฐานข้อมูล

การพัฒนาช่องทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำพอุง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
MARKETING CHANELS DEVELOPMENT VEGETABLE STANDARD GAP (GOOD AGRICULTURAL PRACTICE) OF VEGETABLE GROWERS GROUP OF KAMPAOUNG THE COMMUNITY ENTERPRISE IN KAMPAOUNG SUB-DISTRICT PHO CHAI DISTRICT , ROI-ET PROVINCE
57040449
อรยา เจริญสุทธิกุล
สหกิจศึกษา
ผศ.พีรชัย กุลชัย
2561
พัฒนาการเกษตร
สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร

จากการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) ณ สำนักกิจกรรมเพื่อ สังคม เครือเบทาโกร ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ 2560 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 เป็น เวลา 1,136 ชั่วโมง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่กับฝ่ายสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านในตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และได้จักทำโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง การพัฒนาช่องทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำพอุง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานในการพัฒนาอาชีพเสริม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำพอุง โดยนำความรู้และทักษะที่ได้ จากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้กับการสร้างความสนิทสนมในชุมชน วิธีการเข้าถึงคนในแต่ละรูปแบบ เพื่อเข้าใจในงานและสามารถพัฒนาได้ตรงจุด การนำเทคโนโลยีต่างๆการใช้โปรแกรมออกแบบสื่อ การใช้สื่อและประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนและกลุ่ม รวมถึงการ ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความรู้และดำเนินงานเพื่อให้กลุ่มมีศักยภาพ เพียงพอในการเข้าถึงช่องทางการตลาดต่าง ๆ มากขึ้น พยายามให้กลุ่มมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการ พัฒนาเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุดโดยมีหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณ์ผักปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำพอุง ศึกษาช่องทางการตลาดผักปลอดภัยของกลุ่มและหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาช่องทาง การตลาด โดยเริ่มดำเนินงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำพอุง ใช้การ สนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในกลุ่มจำนวน 10 ราย ร่วมกับการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบมีแนวคำถาม โดยการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 5 รายและการสัมภาษณ์แบบมี แนวคำถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละช่องทางการตลาด จำนวน 3 ราย จากการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในกลุ่มทั้ง 45 ราย มีผู้ส่งผักกับกลุ่ม 18 ราย อีก 24 ราย ไม่ส่งเข้ากลุ่มแล้วแต่ยังคงผลิตผักเป็นอาชีพ เสริมเพราะตลาดนอกกลุ่มได้ราคาสูงกว่าและอีก 3 รายเลิกผลิตไปเลยเนื่องจากขาดการติดตามงาน และไม่มีทักษะจากการศึกษาช่องทางการตลาดของกลุ่มในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตพบว่าการที่จะ หาช่องทางการตลาดในอนาคต จึงต้องเจาะกลุ่มช่องทางการตลาดที่มีความต้องการผักปลอดภัย มาตรฐาน GAP แล้วจึงมองกลับมาที่ศักยภาพของกลุ่มเพื่อพัฒนางานตามความเป็นจริงต่อไป

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง