ฐานข้อมูล

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนกลาง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
POTENTIAL DEVELOPMENT OF ORGANIC VEGETABLE GROUP, BAN DON KLANG, CHONG MEK SUB-DISTRICT, SIRINDHORN DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE
57040448
อภิญญา แสงสงวน
สหกิจศึกษา
ผศ.พีรชัย กุลชัย
2561
พัฒนาการเกษตร
สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร

จากการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสหกิจตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 6 เดือน ณ สํานักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือ เบทาโกร พื้นที่อุบลราชธานี โดยฝึกปฏิบัติงานในตําแหน่ง นักปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้รับ มอบหมายปฏิบัติงานอยู่ด้านอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งอาชีพเสริมคือการปลูกผักปลอดสารพิษ ก่อนหน้านี้ยังไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร จึงทําให้ไม่ทราบความต้องการในการพัฒนา รวมถึง ปัญหาในการปลูกผักปลอดสารพิษที่แท้จริงในพื้นที่ และให้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพกลุ่มปลูกผัก ปลอดสารพิษบ้านดอนกลาง ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณ์ของการดําเนินงานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ศักยภาพของสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มปลูกผักปลอด สารพิษบ้านดอนกลาง ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีโดยการศึกษาพัฒนาการ และสถานการณ์ของการดําเนินงานของกลุ่ม ศักยภาพของสมาชิกกลุ่มผ่านการสัมภาษณ์สมาชิก ภายในกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้ากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า มีเกษตรกรหญิงมากกว่าเพศชาย และมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ซึ่งประกอบอาชีพ เกษตรกรอยู่แล้ว ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่ใช่แหลงน้ำ จากประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำที่นิยมใช้เป็นวิธีการใช้สายยางฉีด ศักยภาพของเกษตรกรด้านทรัพยากร การผลิต มีพื้นที่การปลูกผักน้อยกว่า 1 งาน กู้ยืมเงินธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเล็กน้อยในการนํามาเป็น เงินทุนหมุนเวียน จํานวนแรงงานภายในครัวเรือน 2 คน วางแผนการเตรียมดินโดยใช้วิธีการใช้จอบ ศึกษาข้อมูลผักแต่ละชนิดเพื่อนํามาวางแผนการปลูก และมีประสบการณ์ในการปลูกผักอยู่ระหว่าง 2-4 ปี ชนิดผักที่นิยมปลูกกันคือ ผักบุ้งพบปัญหาแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงเต่าแตง แมลงวันทอง และเพลี้ยอ่อนในการปลูกผักปลอดสารพิษ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอด สารพิษจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้ากลุ่ม การกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ช่องทางการจําหน่าย ผลผลิต และ การทําบัญชีรายรับรายจ่าย เมื่อทราบถึงแนวทางและปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรจึงทํา ให้ทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมพื้นที่อุบลราชธานีพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรได้อย่างตรงความ ต้องการ

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง