ฐานข้อมูล

การผลิตสารคดีออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองบ้านหัวฝาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
THE DEVELOPMENT OF ONLINE DOCUMENTARY FOR LOCAL FOOD CULTURAL ENCOURAGE KNOWLEDGE OF BAN HUA FAI, CHAIPRAKARN DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE.
59040556 , 59050566
แพรพิสุทธิ์ ทิพย์มูล , ลดาภรณ์ เซิงเจ๋
โครงงานพิเศษ
ดร.ธนัท สมณคุปต์
2563
นิเทศศาสตร์เกษตร

     โครงงานพิเศษเรื่อง การผลิตสารคดีออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองบ้านหัวฝาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการทำอาหารพื้นเมือง บ้านหัวฝาย อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อผลิตรายการสารคดีอาหารพื้นเมือง สำหรับส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง บ้านหัวฝาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อวัดความรู้ที่มีต่อการรับชมสารคดีอาหารพื้นเมือง ของเยาวชนบ้านหัวฝาย โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้รู้ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล นำไปใช้ออกแบบรายการสารคดีที่ชื่อว่า “COMEม่อน” ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 “ข้าวปุก” อาหารประจำประเพณีกินวอชาวลาหู่ ตอนที่ 2 “หลามปลา” อาหารพื้นเมืองชาวล้านนาบ้านหัวฝาย ตอนที่ 3 “แกงข้าวเบ๊อะ” อาหารประจำชนเผ่าปกาเกอะญอ

     ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการผลิตสื่อสารคดีออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองบ้านหัวฝายนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การดำเนินการ (Implement) การประเมินผล (Evaluation) โดยเฉพาะขั้นตอนของการเตรียมการผลิต การนำเอาข้อมูลเท็จจริงจากการสัมภาษณ์มานำเสนอ โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่คำนึงถึงความถูกต้อง และกลวิธีการนำเสนอที่สร้างสรรค์ไปพร้อมกัน จนได้สื่อสารคดีออนไลน์อาหารพื้นเมืองที่สมบูรณ์ โดยผ่านการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดลองเผยแพร่กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผล พบว่า คะแนนแบบทดสอบวัดความรู้ที่มีต่อสื่อสารคดีออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง คะแนนหลังชมสื่อสารคดีออนไลน์ สูงกว่าก่อนชมสารคดีออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .05 สื่อสารคดีออนไลน์นี้สามารถส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองบ้านหัวฝายได้ ถือว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง