ฐานข้อมูล

การผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง THE SOCIETY
THE PRODUCTION OF MOVIE SOUNDTRACKS : THE SOCIETY
59040554
พุทธลีนดา นาคำ
โครงงานพิเศษ
รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
2563
นิเทศศาสตร์เกษตร

การผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง The Society มีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ 1) เพื่อผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Society 2) เพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อเพลง
ประกอบภายนตร์ เรื่อง The Society โดยมีขั้นตอนการศึกษาเริ่มจาก การค้นคว้าหาข้อมูลในการผลิตเพลง จากนั้นเป็นการเริ่มกระบวนการเรียบเรียงเพลงโดยการออกแบบแนวคิด การแต่งเพลงและ
ทำนอง การเรียบเรียงเพลง การบันทึกเสียง และขั้นตอนสุดท้ายคือการมาสเตอร์เพลง ซึ่งมีทั้งหมด 3 เพลง คือ 1) เพลงเหมือนตัวฉันยังไหว 2) เพลงความเศร้า 3) เพลงยิ้มรับวันใหม่ โดยนำเพลงประกอบภาพยนตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญทางด้านเพลงพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้น จำนวน 3 คน จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไข และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเพลงประกอบภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ของผู้วิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพเพลงประกอบภาพยนตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเพลงประกอบภาพยนตร์ จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยกาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจากผลจากการวิจัยพบว่า คุณภาพของเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง The Society ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญภาพรวม ในเพลงที่ 1 เพลงเหมือนตัวฉันยังไหว มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.90 เพลงที่ 2 เพลงความเศร้า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.97 เพลงที่ 3 เพลงยิ้มรับวันใหม่ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.97 ซึ่งทั้ง 3 เพลงอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ความพึงพอใจที่มีต่อเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง The Society ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภาพรวม ในเพลงที่ 1 เพลงเหมือนตัวฉันยังไหว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 เพลงที่ 2 เพลงความเศร้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 เพลงที่ 3 เพลงยิ้มรับวันใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่า เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง The Society สามารถนำไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่มีต่อตัวละครและเรื่องราวของภาพยนตร์ได้

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง