ฐานข้อมูล

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษในแปลงสาธิต กรณีศึกษา ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนาเชียงราย
COST AND RETURN OF PESTICIDE-FREE VEGETABLE IN DEMONSTRATE PLOT : CASE STUDY OF THE WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND DEVELOPMENT CENTER CHIANG RAI
57040443
ศิริวรรณ ธุระธรรม
สหกิจศึกษา
ผศ.ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
2561
พัฒนาการเกษตร
ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงราย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะการผลิต การตลาด วิถีการตลาด ของผักปลอดสารพิษในแปลงสาธิตศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนาเชียงราย 2) ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักปลอดสารพิษในแปลงสาธิตศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนาเชียงราย และ 3) ปัญหา อุปสรรคการปลูกผักปลอดสารพิษในแปลงสาธิตศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนาเชียงราย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ดูแลแปลงเกษตรสาธิต ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนาเชียงราย บ้านโพธิ์ชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 คน ประกอบการใช้วิธีสังเกตการณ์การทำงานและกรรมวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560 ผลการศึกษาพบว่า ผักที่ปลูกภายในแปลงสาธิตจำนวน 10 แปลง มีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักกาดกวางตุ้งดอก และผักกาดเขียวกวางตุ้ง เหตุในการเลือกปลูกผักทั้ง 3 ชนิดนั้น เนื่องจากเป็นที่นิยมรับประทาน มีรอบการปลูกที่สั้น ใช้วิธีการปลูกแบบหว่าน ดูแลโดยการใส่ปุ๋ยคอกในตอนเตรียมดินและปุ๋ยยูเรียเมื่อผักแตกใบ มีการใช้น้ำส้มควันไม้ หรือ การปลูกตะไคร้ไว้บริเวณที่หัวแปลง เพื่อป้องกันแมลง การเก็บเกี่ยวผักทั้ง 3 ชนิด จะใช้มีดตัดบริเวณโคนต้น แต่งใบให้สวยงามและมีช่องทางการจำหน่าย 3 ช่องทางคือ จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง จำหน่ายให้กับพ่อค้าปลีก และจำหน่ายให้กับร้านอาหาร ส่วนต้นทุนการผลิตที่ใช้ปลูกผักใน 1 รอบการผลิต ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 420.25 บาท ต้นทุนผันแปรเท่ากับ 1,748 บาท ผลตอบแทนจากการจำหน่ายผักปลอดสารพิษทั้ง 3 ชนิด มีจำนวนผลผลิตทั้งหมด 126 กิโลกรัม จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท รวมรายได้จากจำหน่ายเท่ากับ 2,520 บาท รายสุทธิหลังหักต้นทุนผันแปรเท่ากับ 772 บาท กำไรจากการจำหน่ายเท่ากับ 351.75 บาท สำหรับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกผักปลอดสารพิษ ได้แก่ สภาพอากาศ เมล็ดพันธุ์มีอัตราการงอกต่ำ ผู้ปลูกยังขาดประสบการณ์ในการปลูก ขาดการประชาสัมพันธ์ในการจำหน่ายผัก ดังนั้นในการปลูกครั้งต่อไปควรวางแผนการผลิตผักให้เหมาะกับสภาพอากาศ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง