ฐานข้อมูล

การศึกษากระบวนการทำตลาดออนไลน์แอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้างาน อีเวนต์ ของบริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ จำกัด
THE STUDY OF ONLINE MARKETING PROCESS OF THE EVENT REGISTRATION APPLICATION OF INTELLIGENCE BUSINESS THAILAND COMPANY LIMITED
58040510
กัลยาณี แสงปาก
สหกิจศึกษา
ผศ.ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
2562
นิเทศศาสตร์เกษตร
บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด

จากการปฏิบัติการสหกิจศึกษา ข้าพเจ้านางสาวกัลยาณี แสงปาก ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลาทั้งสิ้น 818 ชั่วโมง ณ บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ ไทยแลนด์ จำกัด ในส่วนฝ่ายการตลาดออนไลน์ โดยมีหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน คือ งานด้านการตลาดออนไลน์ โดยการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ได้จัดทำโครงงานเรื่องการศึกษากระบวนการทำตลาดออนไลน์แอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้างานอีเวนต์ ของบริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) เพื่อศึกษาการทำตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้างานอีเวนต์ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กเพจของเว็บไซต์ AppRegist และ 3) เพื่อศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ที่กดไลค์ต่อการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละประเภทบนเฟซบุ๊กเพจ AppRegist รับทำ App iPad ลงทะเบียนงานอีเวนต์ ซึ่งจะปรากฏในรูปแบบจำนวนครั้งและร้อยละ และแสดงค่าปฏิกิริยาตอบกลับ การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมในรูปแบบค่าเฉลี่ยต่อโพสต์ โดยระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน ซึ่งจะเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 131 โพสต์

ผลการศึกษา พบว่า 1) การทำตลาดออนไลน์ของแอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้างานอีเวนต์บนเฟซบุ๊ก เพจ AppRegist รับทำ App iPad ลงทะเบียนงานอีเวนต์ ปัจจุบันมีจำนวนผู้กดไลค์เพจ 699 คน 2) ประเภทเนื้อหาตามวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระความรู้มากที่สุด มีจำนวน 96 โพสต์ (ร้อยละ 73.28) และมีปฏิกิริยาตอบกลับสูงที่สุด สำหรับประเภทของเนื้อหาสารที่นำเสนอมากที่สุด คือ เนื้อหาประเภท Photo จำนวน 99 โพสต์ (ร้อยละ 75.57) มีค่าเฉลี่ยการเข้าถึง 385 ครั้งต่อโพสต์ และอัตราการมีส่วนร่วม 106 ครั้งต่อโพสต์ 3) ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ที่กดไลค์เพจโดยแบ่งตามข้อมูลอายุและเพศ พบว่า ผู้ที่กดไลค์เพจเป็นเพศชายมากที่สุดจำนวน 368 คน (ร้อยละ 52.64) และส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 25-34 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การสร้างเนื้อหาในเฟซบุ๊กเพจของธุรกิจแอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้างานอีเวนต์นั้นควรคำนึงถึงการสร้างรูปแบบเนื้อหาที่ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาตอบกลับจำนวนสูงสุดเป็นสำคัญ นั่นคือวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาดังกล่าว ควรเป็นเนื้อหาประเภท Photo และ Video และควรมี Activity ในเพจอย่างสม่ำเสมอ

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง