ฐานข้อมูล

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก สำหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
PRODUCTION OF INFOGRAPHIC FOR FARMERS REGISTRATION AND REGISTRATION UPDATES
57040496
รพีพรรณ ต.รุ่งเรือง
โครงงานพิเศษ
รศ.ดร.กนก เลิศพานิช
2561
นิเทศศาสตร์เกษตร

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกที่ผลิตขึ้น โดยมีประเด็นนำเสนอเนื้อหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยใช้ภาพกราฟิกที่น่าสนใจ และตัวอักษรที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ด้านการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร นำไปพัฒนาเป็นอินโฟกราฟิก เรื่อง รู้หรือไม่ ทำไม? ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากนั้นนำไปประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 3 ท่าน นำสื่อไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ หลังจากนั้นนำไปทดลองโดยประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตร จำนวน 30 คน และได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 30 คน

     ผลการประเมินคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.10) และคุณภาพด้านสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.57)
     ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เรื่อง รู้หรือไม่ ทำไม? ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.04) โดยเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยู่ในระดับเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย 4.13) และเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.95)

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง