ฐานข้อมูล

การผลิตวิดีโอโฆษณาการท่องเที่ยววิถีไทยของชุมชนตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
PRODUCTION OF ADVERTISING VIDEO FOR THAINESS TOURISM OF THA KHA FLOATING MARKET COMMUNITY, THA KHA SUBDISTRICT, AMPHAWA DISTRICT, SAMUT SONGKHRAM PROVINCE
57040457
กรรณิการ์ ผิวคำ
โครงงานพิเศษ
รศ.ดร.กนก เลิศพานิช
2561
นิเทศศาสตร์เกษตร

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการผลิตวิดีโอโฆษณาการท่องเที่ยววิถีไทยของชุมชนตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และนำสื่อที่ได้ไปประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และความพึงพอใจ โดยการนำวิดีโอโฆษณาที่ผลิตไปทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1) นักท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา จำนวน 30 คน 2) นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา จำนวน 30 คน
    ผลการประเมินคุณภาพสื่อของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1 ส่วนผลการประเมินคุณภาพสื่อของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.81 จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.67 อายุ 16-25 ปี ร้อยละ 60 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 76.67 อาชีพนักศึกษา ร้อยละ 60 ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.33 อายุ 16-25 ปี ร้อยละ 83.33 ระดับการศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด และอาชีพนักศึกษา ร้อยละ 83.33
    ผลการศึกษาของระดับความพึงพอใจของโฆษณาการท่องเที่ยววิถีไทยของชุมชนตลาดน้ำท่าคาของนักท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคาในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.84 ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.81 เมื่อนำผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมวิดีโอโฆษณาการท่องเที่ยววิถีไทยของชุมชนตลาดน้ำท่าคาของนักท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา จำนวน 30 คน นำมาเปรียบเทียบ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเหมือนกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของนักท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา ได้แก่ ความชัดเจนของเสียงบรรยาย เสียงบรรยายใช้ภาษาเข้าใจง่าย มุมภาพสวยงาม ดึงดูดในการรับชม ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวชุนตลาดน้ำท่าคาให้ความสำคัญ ได้แก่ ความชัดเจนของเสียงบรรยาย มุมภาพสวยงาม ดึงดูดในการรับชม และระยะเวลาในการรับชมมีความเหมาะสม

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง