ฐานข้อมูล

การออกแบบสื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Brochure Design for Public Relation of Learning Center for Preservation of Local Durian in Nonthaburi
57040518
สุวนันท์ ชมสีฉันท์
โครงงานพิเศษ
ดร.ธนัท สมณคุปต์
2561
นิเทศศาสตร์เกษตร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี 2) ผลิตงานสื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียน
พื้นบ้านนนทบุรี และ 3) ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อแผ่นพับที่ผลิตขึ้น โดยมีประเด็นนำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี ใช้ภาพประกอบที่เห็นภาพจริงและชัดเจน และตัวอักษรที่อ่านแล้วสามารถมองเห็นและอ่านได้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ นำไปพัฒนาเป็นสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ หลังจากนั้นนำไปประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ หลังจากนั้นนำสื่อ
ไปประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 90 คน ซึ่งผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องคุณภาพสื่อแผ่นพับการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญทุกข้อนั้นอยู่ในระดับใช้ได้ (มากกว่า 0.5) และผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย=3.07)

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง