ฐานข้อมูล

แบบจำลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติ โคกหนองนาโมเดลสำหรับพื้นที่ราบลุ่ม
THREE-DIMENSIONAL VIRTUAL FIELD TRIPS FOR LOWLAND A KHOK NONG NA MODEL
58040550
ระวินันท์ ยิ้มแก้ว
โครงงานพิเศษ
ดร.กุลชัย กุลตวณิช
2562
นิเทศศาสตร์เกษตร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของแบบจำลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติ โคกหนองนาโมเดลสำหรับพื้นที่ราบลุ่ม 2) พัฒนาแบบจำลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติฯ 3) ประเมินความรู้หลังจากรับชมแบบจำ ลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติฯ 4) ศึกษาพึงพอใจของผู้รับชมแบบจำลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักศึกษาทั่วไปที่สนใจแบบจำลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติ จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มตามสะดวกโดยการกำหนดโควต้าอายุ 18 ปีขึ้นไป ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยตามกระบวนการผลิตสื่อแบบ 3P ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการผลิตสื่อ 2) ขั้นการผลิตสื่อ 3) ขั้นหลังการผลิตสื่อเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบจำลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติ โคกหนองนาโมเดลสำหรับพื้นที่ราบลุ่ม แบบประเมินความเหมาะสม (IOC) แบบทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบและประเมินความพึงพอใจจากการรับชม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในภาพรวมมีความเหมาะสม (IOC ด้านสื่อ = 0.85 IOC ด้านเนื้อหา = 0.80) การแจกแจงค่ามาตรฐาน (Z) แบบทดสอบก่อนการรับชมสื่อ และหลังการรับชมสื่อพบว่าไม่มีข้อมูลที่ผิดปกติ ผลการประเมินด้วยแบบทดสอบก่อนการรับชมสื่อกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนคะแนนการทำแบบทดสอบหลังการชมสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 เมื่อนำมาเปรียบเทียบสถิติการทดสอบค่า t (t-test Dependent) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้หลังการรับชมแบบจำลองทัศนศึกษาเสมือนจริงสามมิติสูงกว่าก่อนการรับชมออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.71 S.D. = 0.51)

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง