ฐานข้อมูล

นิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเกษตรเสมือนออนไลน์สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่
ONLINE VIRTUAL EXHIBITION FOR PROMOTING THE IMAGE OF AGRICULTURE FOR YOUNG GENERATION
58040546
ภัทรียา ลูกจันทร์สุก
โครงงานพิเศษ
ดร.กุลชัย กุลตวณิช
2562
นิเทศศาสตร์เกษตร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเกษตร 2) เพื่อพัฒนานิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเกษตรเสมือนออนไลน์สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเกษตรเสมือนออนไลน์สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะพัฒนาชุดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเกษตร และ ระยะพัฒนานิทรรศการแสดงภาพถ่ายเสมือนฯ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นเยาวชน นักเรียน หรือ นักศึกษา บริเวณรอบเขตลาดกระบัง แบ่งเป็นระยะพัฒนาชุดภาพถ่ายฯ จำนวน 400 คน และ ระยะพัฒนาสื่อนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเสมือนฯ จำนวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตามสะดวก วิธีการดำเนินงาน ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ ดังนี้ 1) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 2) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุดภาพถ่ายฯ และเพื่อพัฒนานิทรรศการแสดงภาพถ่ายการเสมือนฯ 3) พัฒนาชุดภาพถ่ายฯ และพัฒนาสื่อนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเสมือนฯ 4) ตรวจสอบความเหมาะสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะพัฒนาชุดภาพถ่าย 7 คน แบ่งเป็นด้านเนื้อหา 4 ท่าน และด้านสื่อ 3 ท่าน ระยะพัฒนานิทรรศการแสดงภาพถ่ายเสมือนฯ จำนวน 3 ท่าน 5) นำสื่อมาปรับปรุง 6) ทดลองประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง 7) นำข้อมูลการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความเหมาะสม (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดภาพถ่ายฯ และแบบประเมินความพึงพอใจสื่อนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเสมือนฯ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในระยะพัฒนาชุดภาพถ่ายฯ มีความพึงพอใจต่อชุดภาพถ่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38 S.D. = 0.39) และกลุ่มตัวอย่างในระยะพัฒนาสื่อนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเสมือนฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35 S.D. = 0.59)

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง