• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรจะจัดสัมมนาสหกิจและโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ สตูดิโอนิเทศศาสตรเกษตร

นักศึกษาสามารถdownload ตัวอย่างการทำเล่มสหกิจศึกษาได้ที่มุมดาวน์โหลด หัวข้อ คู่มือและตัวอย่าง และไฟล์เอกสารเวิร์ดสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ เทมเพลท ในส่วนของการจัดรูปแบบการจัดหน้า ขนาดตัวอักษร การอ้างอิง ให้ยึดตามคู่มือเล่มโครงงานพิเศษ/ปัญหาพิเศษ

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง